Projekti kot del razvoja programa za uporabnike.

Projekt Namen Trajanje Sodelovanje z zunanjimi sodelavci Status
Digiscena: Digitalna aktivacija za socialno vključenost in aktivacijo
Razvoj aplikacije za lažjo komunikacijo za osebe s posebnimi potrebami
2021-2023
Zavod Risa s pridruženimi partnerji
Aktiven
MUTUNK
Projekt ”Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura” (»MUTUNK«) izbranim ranljivim skupinam omogoča izraz umetniškega potenciala, skrbi za socialno vključenost in hkrati izboljšuje možnosti za zaposlovanje na področju kulture.
2021-2023
Zavod O
Aktiven
Manipura
Vključevanje uporabnikov v socialno okolje s prostovoljci iz mednarodnega prostora
Feb 2020
Manipura
Aktiven
Socialna aktivacija (sklop 2)
dvig kompetenc, motivacije za vstop na trg delovne sile
2019-2022
LUK
Aktiven
Razvoj in profesionali- zacija NVO in prosto- voljstva 2019
Interne izobraževanja za prostovoljce, partnerstvo v projektih
Nov 2019 Okt 2021
Društvo Barka
Zaključen
MUTUNK
Kreativne delavnice v povezavi s projektom.
Jan 2019 - April 2019 Sep 2019- Jun 2019
Zavod O
Zaključen
Projekt Namen Trajanje Sodelovanje z zunanjimi sodelavci Status
Teden pisanja z roko
Opozarja, da je potrebno več pisati z roko in ne le s tipkovnico, pisati čitljivo in biti ponosen na svojo pisavo, saj je izvirna in neponovljiva.
21.1.-25.1.2019
Društvo Radi pišemo z roko
Zaključen
OZG OE ZD Kranj
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.
9.2.2018- 31.12.2019
OE ZD Kranj
Zaključen
»Me-We« - Psihološka podpora za spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja med mladimi oskrbovalci v Evropi.
Ojačati odpornost mladoletnih oskrbovalcev z namenom pozitivno vplivati na duševno zdravje in dobro počutje mladih oskrbovalcev ter omiliti negativne vplive psihosocialnih in okoljskih dejavnikov.
od februarja 2018- konca leta 2019
V okvirju skupine Blended Learning Networks, ki zajema (bivše) mlade oskrbovalce in ostale relevantne deležnike za iskanje možnih načinov nudenja opore mladim oskrbovalcem.
Zaključen
SAIAL
Sodelovanje pri raziskavi SAIAL.
9.1.2018- 30.06.2020
Univerza v Mariboru
Zaključen
RICE
Razviti prototip karbonskega IV, ki ga poganjajo misli.
1.9.2017- 31.8.2019
TSC Kranj
Zaključen
VGC
Sodelovanje v projektu z LUK (kuharkse delavnice, predavanja).
4.1.2017- 20.9.2021
LUK
Zaključen
Projekt Namen Trajanje Sodelovanje z zunanjimi sodelavci Status
KŠK Kranj- Korak naprej!
Socialno vključevanje, potopisna predavanja, učenje tujega jezika (angleščina).
od 2017-
KSK Kranj
Aktiven
KAMPUS ZLATO POLJE E-OKOLJE
Sodelovanje zainteresiranih institucij, lociranih na Zlatem Polju, v skupnih projektih
Od januarja 2017-
Vse institucije Zlatega Polja
Aktiven
Modro brati in kramljati
Razvijanje bralne kulture, spodbujanje zanimanja za slovensko in prevodno leposlovje in pogovora o njem, razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih del, izmenjavi izkušenj pri bralne kulture, ...
od 2014-
Mestna občina Kranj
Aktiven
RAZVOJ ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE INVALIDOV Projekt je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.
Ustanovitev zaposlitvenega centra KORAK, d.o.o. je bil eden izmed glavnih ciljev projekta Razvoj zaposlitvene rehabilitacije invalidov. Poudariti je potrebno trajnostni vidik in posledice projekta, ki pomeni napredek v izboljševanju stanja na področju zaposlovanja invalidov in njihove enakosti oziroma konkurenčnosti na trgu dela. Poleg direktnega vpliva na psihosocialni položaj rehabilitanta, ki mu delo omogoči kvalitetnejšo življenje in boljši ekonomski položaj v družbi, njihova zaposlitev vpliva dobro tudi na njegovo ožje in širše socialno okolje.
2011-2012
PROJEKT RAZVOJA INOVACIJ (2009 - 2011) (ABI/Development of a common training programme for long term ABI caregivers)
Namen projekta je s pomočjo mednarodnega sodelovanja in povezovanja oblikovati program usposabljanja, ki bo namenjen pridobivanju temeljnih znanj in veščin o pridobljenih poškodbah možganov ter oblikovanju pozitivnega odnosa do dela z osebami po pridobljenih poškodbah možganov.
2009-2011
PROJEKT MOBILNOSTI (Izmenjava znanj in izkušenj s ciljem izboljšati kakovost storitev za osebe po nezgodni poškodbi možganov)
Cilj projekta je spoznati 4 tuje modele storitev oziroma programov za dolgotrajno oskrbo in podporo za osebe po poškodbi možganov, medsebojna izmenjava znanj in izkušenj s tujimi partnerji ter vzpostavitev dolgoročnega mednarodnega povezovanja in sodelovanja. Vse z končnim ciljem dviga kakovosti storitev za osebe po poškodbi možganov.
2009